^ንላዕሊ ተመለስ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ስራሕቲ መልቲሚድያን ምልላይን

ግጥምታትን ትረኻታትን

ትኩሳት ዜናታት

ሰርከስ

ፋሽንን ሞዴሊንግን

ምድላው ኮንሰርት

ምፍራይ ሙዚቃ

ምሻጥ ግጥምን ዜማን

ምፍራይ ፊልምን ክሊፕን

ምድላው ፕሮግራም ሬድዮ

ምፍራይ ዶኩመንታሪ ፊልም

ምስንዳእ መፅሔትን ጋዜጣን

ሕትመት መፅሓፍ

ግልጋሎት እርማት ፅሑፍ

ዝ/ዩ ዉፀኢታት ሕትመት

ምድላው ዝ/ዩ ፎረማት

ምድላው ዉድድር ቁንጅና

ምድላው ባዛርን ኤግዚብሽንን

Get Adobe Flash player

ቋንቋ ይምረፁ

ትግ /Felhi_to_Tigrigna_version    ENG Felhi_to_English_version

ኣብ ፌስቡክ ይርከቡና

ካርታ ኣድራሻና

 

ኣድራሻ

ቁ.ስ ፦ 0914760994
ኢ-ሜይል ፦ frozthepoet@gmail.com

ፌስቡክ ፦ FROZ ግርማይ ፍሮዝ
ኣድራሻ ፦ መቐለ

መንእሰይ ግርማይ ኣረጋዊ፤ ብ1974 ዓ.ም ኣብ ከተማ ውቕሮ ክልተ ኣውላዕሎ፤ ካብ ኣዲኡ ወ/ሮ ኣወጣሽ ኣብርሃን ካብ ኣቡኡ ኣይተ ኣረጋዊ ኣርአያን፤ ናብዛ ዓለም መፂኡ። ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ትምህርቱ፤ ኣብ ከተማ ውቕሮ ክልተ ኣውላዕሎ ዛዚሙ።

ግርማይ ፍሮዝ! ኣብ ናይ ቀለም ትምህርቲ፤ ካብቶም ኣዝዮም ንፉዓት ዝበሃሉ ሓደ ዝነበረ እንትኸውን፤ ምስ ሰብ ሕውስውስ ናይ ምባል ባህሪ ግን ኣይነበሮን።

ብ1992 ዓ.ም ናይ 12 ክፍሊ ሓፈሻዊ መጠቓለሊ ፈተና ወሲዱ፤ ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ከከታትሎ ዝኽእል ነጥቢ ረኸበ። ስለዝኾነ ድማ ብ1993 ዓ.ም ኣብ ዩኒቨርስቲ ባህርዳር፤ ቀዳማይ ድግሪ ትምህርቱ ንምክትታል ተመዝገበ።

ብ1994 ዓ.ም ናይ ሰብ ምስ ሰብ ለውጢ ዕድል ረኺቡ፤ ናብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ተዘዋወረ። ካብ እዋን ቁልዕነቱ ጀሚሩ መሃንዲስ ክኸውን ይምነ ስለ ዝነበረ እውን፤ ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ሜካኒካል ምህንድስና፤ ንኣስታት ክልተ ዓመትን ፈረቓን ትምህርቲ ተኸታተለ።

ይኹን እምበር ተፈጥሮ ናብዛ ዓለም ክተምፅኦ ከላ ግን፤ ንካልእ ዝተፈለየ ልኡኽ ስለ ዝነበረ፤ ካብ ትምህርቲ ምህንድስና ኣብ ዝጠልቦም ቦታታት ምውዓል፤ ኪነ-ጥበብ ኣብ ዝዝውተረሎም ቦታታት ክውዕል ጀመረ። ሻቡ እዩ እውን ፃውዒት ውሽጡ፤ ምህንድስና ዘይኮነስ ኪነ-ጥበብ ምኳኑ ዝነፀረሉ። ስለዝኾነ እውን ካብ ክፍሊ ትምህርቲ ሜካኒካል ምህንድስና፤ ናብ ክፍሊ ትምህርቲ ጋዜጠኝነት ለወጠ። ኣብ 2000 ዓ.ም ድማ ብጋዜጠኝነት ቀዳማይ ድግሪ ሓዘ።

ግርማይ ፍሮዝ! ዋላ እኳ ብሞያ ጋዜጠኝነት ኣብ 2000 ዓ.ም ይመረቕ እምበር፤ ንሱ ግን ብ1999 ዓ.ም እዩ እቲ ሞያ ብዕሊ ክሰርሐሉ ዝጀመረ። ኣብ ኣርበዕተ ዕለት ወርሒ ለካቲት 1999 ዓ.ም፤ ሪሓን ዝብል ሽም ዝሃባ መፅሄት፤ ኣብ ታሪክ ሕትመት ሚድያ ክልልና ብፅርየት ሕትመቱ ይኹን ትሕዝትኡ፤ ፈላሚ ክበሃል ዝኽእል ውልቀ መፅሄት ኣሐተመ። ስለዝኾነ እዩ ድማ ኣብ መመረቒ መፅሄት ዩኒቨርስቲ መቐለ 2000 ዓ.ም፤ "ቀደመይ እውን ምሩቕ ነይረ።" ኢሉ ዝፀሓፈ።

ዛጊድ እውን ንዝተፈላለዩ ፀገማት ኢዱ ከይሃበ፤ ዋና ኣሰናዳኢን ማኔጂንግ ኤዲተርን ብምኳን፤ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ፣ ቁጠባዊን ፖለቲካዊን ዛዕባታት እናዳህሰሰት፤ ሸሞንተ ግዘ ደረጅኡ ብዝሓለወ መልክዑ ኣሐቲምዋ እዩ።

ብተወሳኺ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 1999 ዓ.ም፤ 'ፀሊም ፀባ' ክብል ዝሰመዮ 73 ግጥምታታት ዝሓዘ መፅሓፍ ኣሐተመ። መፅሓፍ 'ፀሊም ፀባ' ብስርዓተ ትምህርቲ ክልል ትግራይ፤ ካብ ዝተሓተሙ መፃሕፍቲ ግጥሚ ፍልይ ዝበለን ኩሎም ባህርያት ስነ-ግጥሚ ኣማሊኡ ዝሓዘን ተባሂሉ፤ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ኮለጃትን ዩኒቨርስቲታትን ሓጋዚ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ክኸውን ዝተሓበረ መፅሓፍ እዩ።

ከምኡ እውን ብዕለት 29 ወርሒ ጥቅምቲ 2001 ዓ.ም፤ ኣብ ዝተሳለጠ መድርኽ ሽልማት ኪነ-ጥበባት ትግራይ፤ ካብቶም ሰለስተ ዝበለፁ ናይ ትግርኛ ስነ-ግጥሚ መፃሕፍቲ ሓደ ኮይኑ ተሸሊሙ እዩ።

ግርማይ ፍሮዝ! ኣብ 2000 ዓ.ም 'ታቦት ፍቕሪ' ዝብል ግጥሚ ንድምፃዊት ሄለን ሳህሉ ዝሃበ እንትኸውን፤ ባዕሉ ግርማይ ዝደርፎ 'ስክፍታ የለን' ዝብል ግጥምን ዜማን እውን ንባዕሉ ሰሪሑ እዩ። ብተመሳሳሊ ኣብ 2003 ዓ.ም እውን ንድምፃዊ ኣሸናፊ ግርማይ 'ኣቲ ጉዳም' ዝብል ግጥምን ዜማን ሂቡ እዩ።

ኣብ 2004 ዓ.ም እውን፤ ዓቕሚ ግርማይ ኣብ ሓንቲ ኩርናዕ ጥራሕ ዝተኣሰረ ከም ዘይኮነ ዘርአየሉ ኣልበም ይስመረልኪ፤ 11 ግጥምን 8 ዜማን ብምስንዳእ፤ ሓፈሻዊ ስራሕቲ እቲ ኣልበም ብትኹረት ብምእላይን፤ ዘድልዩ ወፃእታት ብምሽፋንን ኣሐቲሙ። ማንም ብምንም ዘይፈልጣ ዝነበረት ድምፃዊት ሸዊት መዝገቦ ከዓ፤ ብዝቐለለ መልክዑ ብኩሉ ናብ እትፍለጠሉ ዓለም ፀምቢርዋ። ሰለስተ ደረጅአን ዝሓለዋ ቪድዮ ሙዚቃታታት እውን፤ ብምእላይን ብምፍራይን ሰሪሑላ።

ድምፃዊት ሸዊት መዝገቦ ምስ ግርማይ ፍሮዝ ብምርኻባ ዕድለኛ ዝገብራ ድማ፤ ብዝቐለለን ኣዝዩ ብዝሓፀረ መንገድን፤ ድሕሪ 15 ዓመት ወይ እውን ድሕሪ 20 ዓመት ክትበፅሖ ናብ እትኽእል፤ ምናልባሽ እውን ክትበፅሖ ናብ ዘይትኽእል ቦታ ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ ምብፅሓ እዩ።

ግርማይ ፍሮዝ! ንድምፃዊት ሸዊት መዝገቦ ግዘ ዘየንጥቦ ፅፉፍ ካሴት ብምስራሕ ጥራሕ ኣይኮነን፤ ኣብ ዝለዓለ ዓወት ዘብፅሓ። ኣብ ታሪክ ሙዚቃ ቋንቋ ትግርኛ፤ ሽፋን ኣልበምን ፖስተርን ነቲ ስራሕ ብዝገልፅ ዲዛይን ኣልበም ዘሐተመ ደራፊ የብልናን። ድምፃዊት ሸዊት መዝገቦ ግን፤ ኣብ ታሪካ ፈላማይቲ ደራፊት ቋንቋ ትግርኛ ዝገብራ፤ ዕምቆት ዘለዎ መልእኽቲ ዝሓዘ ዲዛይን ሽፋን ኣልበምን ፖስተርን ብውሕሉል ኣገባብ እዩ ኣስሪሑላ።

ግርማይ ፍሮዝ! ፊልም ናይ ምስራሕ ልዑል ዓቕሚ እውን ኣለዎ። እዚ ዓቕሚ እዚ ሓደ፤ መብዛሕቲኦም ፅሑፋቱ ክተንብቦም ከለኻ ምስሊ ፈጠርቲ ብምኳኖም እተስተውዕሎ እዩ። ካልኣይ ድማ ገና ኪነ-ጥበብ ሀ ኢሉ ኣብ ዝጅምረሉ ከባቢ 1996 ዓ.ም፤ መዘዘኛ ተፈቃሪት ብዝብል ርእሲ ዝፀሓፎ ቪድዮ ስክሪፕት፤ ሽዑኡ ኣብ ትሕቲ ማሕበር ባህሊ ትግራይ ተጣይሻ ብዝነበረት ኢንተርፕራይዝ ቲያትር ትግራይ ተገመጊሙ፤ ንክስራሕ ተቐባልነት ረኺቡ ብምንባሩ፤ ዓው ኢልካ እትዛረበሉ ዓቕሚ እዩ። እታ ኢንተርፕራይዝ ግን ንባዕላ፤ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታታት ዕድምኣ ስለ ዝሓፀረ፤ ዛጊድ ከይተሰርሐ ኮፍ ኢሉ ኣሎ።

ግርማይ ፍሮዝ! ብሓፈሻ ንፉዕ ናይ ኪነ-ጥበብ ሰብ እዩ። ዛጊድ ታተ ሰንበት፣ ዘየጉዪ ሜዳን ቀለበት ሰይጣንን ኢሉ ዝሰመዮም ዘይተሓተሙ መፃሕፍቲ ኣብ ኢዱ ዘለዉ እንትኾኑ፤ ብውሑድ ኣስታት ሰለስተ ናይ ሙዚቃ ኣልበም ዝኾኑ ግጥምታትን ዜማታትን እውን ምስኡ ኣለዉ።

ግርማይ ፍሮዝ! ካብ ኪነ-ጥበብ ወፃኢ እንተሪእናዮ እውን፤ ብ 1998 ዓ.ም ኣብ ውቕሮ ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ፤ ንታሽዓይን ዓሽራይን ዓይነት ትምህርቲ ሒሳብ ኣምሂሩ እዩ። ካብ ሰነ 2001 ዓ.ም ክሳብ ሰነ 2002 ዓ.ም እውን፤ ኣብ ትሕቲ ካቶሊክ ዓዲግራት ጨንፈር መቐለ ማሕበር ደናግል ደቂ ፍቕሪ ናይ CARING FOR OUR YOUTH PROJECT ናይ ሰለስተ ምምሕዳራት ከተማ መቐለ፤ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ /SOCIAL WORKER/ ኮይኑ ሰሪሑ እዩ።

ብተወሳኺ ግርማይ ፍሮዝ! ንፉዕ ናይ ምልላይ ሰብ እውን እዩ። ዛጊድ ቁፅሮም ብርክት ምስ ዝበሉ ትካላት፤ ናይ ምልላይ ስራሕቲ ዓሚሙ እዩ።

ግርማይ ፍሮዝ! ዝኣመነሉ ነገር ካብ ምፍፃም ንድሕሪት ዘይብል፤ ኣብ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ኣብ ሓቅን ቅንዕና ኣትኪሉ ድርቕ ዝብል፤ ንዕላማ ዝነብር ናይ ዕላማ ሰብ እዩ። ምስ ሰብ ክፋለጥ ከሎ ዘይራቐቕ፤ ኣብ ዝሪኦ ጭቡጥ ዓቕሚ ዝኣምን፤ ድሕረ ባይታ ዝኾነ ይኹን ዝፋለጦ ሰብ ከፅንዕ መደብ ዘይገብር ገርሂ ሰብ እዩ።

ግርማይ ፍሮዝ! ኣብ መድረኽ ደፋር እንትኸውን፤ ኣብ መርዓ፣ ሓዘን፣ ክርስትናን ተስካርን ምርካብ ግን ይኸብዶ። ምስ ሰብ ተሎ ናይ ምፍላጥ ባህሪ እኳ እንተዘይሃለዎ፤ ሰብ ተሎ ናይ ምልማድ ፀገም ግን የብሉን። ብማዕዶ ንዝሪኦ ሰብ ግርማይ ኣዝዩ ከቢድ እንትኸውን፤ ሓደ ግዘ ምስ ቀረበካ ግን፤ ቅልል ዝበለ ግርማ ሞጎስ ዘለዎን ብጣዕሚ ተፃዋትን ቀልዲ ፈታውን እዩ።