^ንላዕሊ ተመለስ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ስራሕቲ መልቲሚድያን ምልላይን

ግጥምታትን ትረኻታትን

ትኩሳት ዜናታት

ሰርከስ

ፋሽንን ሞዴሊንግን

ምድላው ኮንሰርት

ምፍራይ ሙዚቃ

ምሻጥ ግጥምን ዜማን

ምፍራይ ፊልምን ክሊፕን

ምድላው ፕሮግራም ሬድዮ

ምፍራይ ዶኩመንታሪ ፊልም

ምስንዳእ መፅሔትን ጋዜጣን

ሕትመት መፅሓፍ

ግልጋሎት እርማት ፅሑፍ

ዝ/ዩ ዉፀኢታት ሕትመት

ምድላው ዝ/ዩ ፎረማት

ምድላው ዉድድር ቁንጅና

ምድላው ባዛርን ኤግዚብሽንን

Get Adobe Flash player

ቋንቋ ይምረፁ

ትግ /Felhi_to_Tigrigna_version    ENG Felhi_to_English_version

ኣብ ፌስቡክ ይርከቡና

ካርታ ኣድራሻና

 

ኣድራሻ

ቁ.ስ ፦ 0914760994
ኢ-ሜይል ፦ frozthepoet@gmail.com

ፌስቡክ ፦ FROZ ግርማይ ፍሮዝ
ኣድራሻ ፦ መቐለ

 

1. ፕሮጀክት ጎልጎል ራያ-

ፕሮጀክት መስኖ ጎልጎል ራያ ብ1993 ዓ.ም ዳርጋ ተወዲኡ፣ ናይ ማይ መትረባት እውን ተተኺሎም፣ እቲ ህዝቢ ድማ ክጥቀመሎምን ናብርኡ ክቕይርን ተሃንጢዩ ነይሩ፡፡ እንታይ ዋጋ ኣለዎ እቶም ዝተቐበሩ መትረባት እንተይተረፉ ተነቓቒሎም ክውሰዱ፣ እቲ ፕሮጀክት እውን ክፈሽል ተገይሩ፣ ክሳብ ሎሚ ድማ ሓንሳእ “ትራንስፎርመር የለን”፣ ሓንሳእ እንታይደኾን እናተብሃለ ኣብ ስራሕ ከይወዓለ ተሪፉ፡፡ ካብኡ 10 ዓመት ድሒሩ ዝተጀመረ ኣብቲ ጎረቤቱ ዘሎ ፕሮጀክት መስኖ ራያ ቆቦ ግን ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ናብ ስራሕ ኣትዩ፣ ዝገርም ውፅኢት እውን የመዝግብ ኣሎ፡፡ እህ! ቅድሚ ከባቢ 20 ዓመት እቲ ፕሮጀክት እንትሕንፀፅ ልዕሊ 6 ሽሕ ሄክታር መሬት ከልምዕ፣ ብወሳናይ መልክዑ ናብራ ኣሽሓት ሓረስቶት ራያ ክቕይር ተስፋ ዝተገበረሉ ፕሮጀክት ጎልጎል ራያ ወረ ኾይኑ ተሪፉ፤ አቲ ተስፍኡ ዝተኸለፈ ህዝቢ ራያ ዓዘቦ ድማ ሎሚ ከቢድ ናይ ጥሜት ሓደጋ ኣንፀላሊዩዎ ይርከብ፡፡ “እኒ ገብሩ ዘጀመሩዎ ይፍሸል፣ ተዓንፂሉ ይትረፍ” ተባሂሉ ንውሑዳት ውልቀ-ሰባት ንምርካብ ዝተደርበየ እምኒ ህይወት ኣማኢት ኣሻሓት ተጋሩ ክጎድእ፣ከጥሚ ታሪኽ ይዕዘብ ኣሎ፡፡

2. ምፍራስ ሳርት፡

እቲ ዓብዪ ተስፋ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ፣ ናይ ብዙሓት በላሕቲ ተጋሩ ኢድን ርእሲን ዝዓረፎ ፕሮጀክት ስራሕቲ መስኖ ሳርት ብዘሕዝን፣ ዘሕፍር መልክዑ ብዘይገለ ሳይንሳዊ ምይይጣትን መማረፂ ሓሳብን ብሰለስተ ኣርባዕተ መስመራ ሓንቲ ደብዳቤ ክፈርስ ተገይሩ፡፡ እቲ ክሳብ 2000 ዓ.ም 500 ግድባት ኣብ ትግራይ ሰሪሕኻ ህዝቢ ትግራይ ካብ ከብዱ ዓንጊሉ ኤክስፖርተር ዝኾነሉ ውሕሉል መንገዲ ዝሓንፀፀ ትልሚ ከባቢ 40 ግድባት ምስ ሰርሐ ሃንደበት ኣብ መወዳእታ 1993 ዓ.ም እዩ ክፈርስ ተገይሩ፡፡ እቲ ስዒቡ ዝመፀ ብዘይ ሓደ ሳይንሳዊ መረዳእታ፣ ምስ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣን ኩነታት ኣየር ትግራይን ይስማዕማዕ ኣይስማዕማዕ መፅናዕቲ ዘይተገበረሉ ፕሮጀክት ምስ ሓደ ሞይኡ ስነ- ሕርሻ ከይኮነ እናሃለወ “ኣብ ማሌዥያ ሪአዮ ነይረ” ዝበለ ሰቦም ጥራሕ ተዘራሪቡ ዘጀመሮን መስሐቒ ሃገር ዝገበረና፣ 940 ሽሕ ጉድጓድ ኩዒትና፣ መሬትና ካብ ምንካይ መራብሒ ጣንጡን መፅደፊ ህፃናትን ካብ ምዃን ዝሓለፈ ሓንቲ ረብሓ ዘይሃበን ከባቢ 6 ቢልዮን ብር ኪሳራ ከምዘስዐበልና ዝተነገረሉ ፕሮጀክት ሆረየ ድማ ዝበለፀ ዝሃሰየና ነይሩ፡፡ ሳርት እንተዘይትፈርስ ነይራ፣ ከምቲ ትልሚ ልዕሊ 500 ናይ መስኖ ግድባት ገዲባ ነይራ እንተትኸውን ሎሚ ሓደጋ ጥሜት መሊኡ ተወጊዱ ምሃለወ፡፡ ንኽልተ ሰለስተ ሰብ ክትረክብ ኢልካ ሚልዮናት ምጉዳእ፡፡ ደቀይ ንዚ ህዝቢስ ክንደይ ይንዕቁዎ! ክንደይከ ይጭክኑ!

3. ኣብ በለስና ዝወረደ ዕንወት፡

ገለ ሰባት በለስን ህዝቢ ትግራይን ዘለዎም ምትእስሳር ኣይርድኡን፡፡ በለስ ንብዙሕ ህዝቢ ትግራይ እቲ ዝዓበየ ጥሪቱ እዩ፡፡ ቀለብ እንስስኡ፣ ናይ ክረምቲ ቀለቡ፣ ዓርኩ፣ ኩለንተንኡ እዩ፡፡ ንዚ በለስ፣ ንዚ ናይ ኣሽሓት ዓመታት ጥሪት ዝነበረ በለስ እዮም እምበኣር ገለ ሓላፍነት ዘይስምዖም ሰባት ብሓንቲ ፀሓይ ሓሰኻ ሰዲዶም ዘባድምዎ ዘለዉ፡፡ ህዝቢ ራያ፣ ህዝቢ እንደርታ ሬሳ በለስ ሓቚፉ ይቑዝም ኣሎ፤ ቀስ እናበለ እቲ ፀገም ናብ ክልተ ኣውላዕሎ፣ ዓጋመ ይልሑኽ ኣሎ፡፡ ብቲ ሐዚ ዘለዎ ፍጥነት ጥፍኣት እንተቐፂሉ 2007 ዓ.ም በለስ ንመወዳእታ ግዘ እንበልዐሉ ዓመት ክኸውን ይኽእል፡፡ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ዝናብ ሕፅረት ኣጋጢሙሉ ዘሎ ሕማቕ እዋን ምብራስ በለስና ዳርጋ ኣብ ሚልዮናት እንስሳ ዘቤት ትግራይ ሞት ምፍራድ እዩ፡፡ እሞ ድማስ ሓደ ተሓታቲ ኣካል እኳ ዘየለ! የሐዝን!

4. ካብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ናብ ማሕበር ልምዓት ቁሸታት፡

እታ ፅላል ተጋሩ ዝነበረት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣዳኺምካ ብዓሰርተታት ማሕበር ልምዓት ቁሸታት ክትትካእ ምግባር ካብ በሰላታት ክፍፍል 1993 ዓ.ም እቲ ሓደ እዩ፡፡ ትግራዋይ ካብ ቁሸቱ ከይዱ እንተተባሂሉ እውን ካብ ወረድኡ ንላዕሊ ከይሓስብ፣ ተጋሩ ኣብ ሓደ ፅላል ከይእከቡ፣ ሕብረት ተጋሩ ንምድኻም ተዓሊሙ ከምዝተሰርሐ መረዳእታታት ኣለዉ፡፡

5. ዘላቒ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ፣ መሰረተ ስልጣነ ኣኽሱማውያን ዝነበሩ ወደባትና (በዓል ኣዱሊስ፣ መርሳ ፋጢማ) ኣሕሊፍና ምሃብ፣ ህዝቢ ኩናማን ሳሆን ኣብ ክልተ ዓድታት ተኸፋፊሉ ክነብር ምግባር፤ ብዘይ እኹል ምኽንያት ካብ ትግራይ ተቖሪሶም ናብ ካልኦት ዝተወሰዱ መሬታት ትግራይ (ብፍላይ ቀደም ኣካል ክልተ ኣውላዕሎ፣ እንደርታ፣ ዓጋመ ዝነበረ ደንከልያ)

6. ብደምን ኣዕፅምትን ህዝቢ ትግራይ ዝተተኸለት ት.እ.ም.ት ሎሚ ናይ ውልቀ ሰባት መጥቀሚት፣ ብስም ህዝቢ ትግራይ መንገዲት ኮይና፣ ኣሽንኳይዶ ንህዝቢ ትግራይ ክትረብሕስ ሐዚ እውን ኣብ እንግድዓ ህዝቢ ትግራይ ተሰቒላ እያ ዘላ፡፡ እታ ሃፍትና ዝተብሃለት ስማዊት ትካል እቲ ሓመድናን እምንናን ጥሒና እተምርቶ ስሚንቶ እኳ ካብ ሃገር ሙሉእ ኣብ ትግራይ እያ ኣኽቢራ ትሸጦ፡፡ ካልእ ስሚንቶ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ኣአጊዳ ኣብዚ ብዘይ ገላጋሊ ንህዝቢ ትግራይ ትግህፆ፡፡ ት.እ.ም.ት ምልክት ስሰዐን ጥልመትን መሪሕነት ህ.ወ.ሓ.ት ክትኸውን ደው ዝበለት ቀዋሚት ሓወልቲ እያ፡፡

7. ምፍራስን ናብ መቐለ ዩኒቨርሰቲ ምሕዋስን ውፅኢት ራኢ እቲ ሓርበኛ ኣቦና ኣርኣያ ዘሪሁንን መሓዙቱን ዝኾነ MIT ፣ ምድኻም ቀላሚኖ ፣ ሓፈሻዊ ውድቀት ፅሬት ትምህርቲ ክልልና..መቸም እዚኦም ትውልዲ ይቕረ ዘይብሎም፣ ኣብ ቀፀልቲ ትውልድታት ትግራይ ዘይዛሪ ጉድኣት ዘስዕቡ ጥልመታዊ ተግባራት እዮም፡፡ ንዘለኣለም ድማ ክንወቓቐሰሎም ኢና፡፡

8. ኣብ ትሕቲ ብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን ዝብል ፅላል ዘለዋን ናይ ሰራዊት መከላኸሊ ሐገር ሃፍቲ ዝኾና ትካላት፣ ኢንዱስትሪታት ኣብ ሓደ ቦታ ምእካብ ዘስዕቦ ሓደጋ ኣብ በዓል ዩጎዝላቪያን ኣብ ካልኦት ሃገራት ባልካንን ርኢና፣ ኣብ ታሪኽ ኣንቢብና ኢና፡፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ኢንዳስትሪታት መከላኸሊ ሃገር ኣብ ቢሾፍቱን ኣዲስ ኣበባ ዙርያን ምእካብ ዘስዕቦ ሳዕቤን ዓብዪ እዩ፤ ቀፃሊ ምንጪ ሓደጋ ተጋሩ ኮይኑ ምቕፃሉ ዘይትርፍ እዩ፡፡ ብዓይኒ ፍትሓውነት እንትንሪኦ ድማ ከባቢ 120 ቢልዮን ብር ኢንቨስትመንት ዘካይድ ትካል ኣብ ትግራይ ዘፍሰሶ መዋእለ-ንዋይ ትሕቲ ፍርቂ ቢልዮን ጥራሕ እዩ:: ልዕሊ ኹሉ ብኲናት ኣብ ዝተሃሰየት ትግራይ ካብቲ ሃፍቱ 1 % እኳ ኣየፍሰሰላን፡፡ ዋና ምኽንያቱ መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት ኣብ ትግራይ ካብ ት.እ.ም.ት ወፃኢ ካሊእ ዝኾነ ጥቁብ ኢንቨስትመንት ብፍላይ ድማ ኢንዳስትሪ ክኽፈት ስለዘይደልዩ መሬት ዝኸልኡ፣ ኻሊእ ዓንቀፍቀፍ ዝፈጥሩ ምዃኑ እኳ እንተተፈለጠ ጀነራላት ህ.ወ.ሓ.ትን ሓለፍቲ እቲ ትካልን ፅቕጥ ዝበለ ተፅዕኖ ኣሕዲሮም ደፊኦም ክመፁ፣ ኣብ ትግራይ ኢንዳስትሪታት ክጣየሽ ክገብሩ ይግበኦም ነይሩ፡፡ እንተኾነ ግን ንሳቶም እውን ጉዳይ ትግራይን ተጋሩንስ ዘይጉዳዮም እዩ ዝመስል፡፡ እንተኾነ ግን ሐዚ እውን ተስፋ ብዘይምቑራፅ እንተይወዓለ እንተይሓደረ ደው ኢሎም ክሓስቡሉ፣ መንገዶም ክፍትሹ ምዝኽኻር/ ምትሕስሳብ ዘድሊ ይመስል፡፡

9. እቲ ካልእ ኣብ ልዕሌና ዝተፈፀመ ዓብዪ በደል ድማ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ዝነበረ ሓደ ትውልዲ ትግራይ ክለምስ ምግባር፣ ካብ ተለኣኣኽነት ዝዘለለ ናይ መሪሕነት ተራ ክፃወት ዘይምግባር፣ መራሕቲ ዘይምፍጣር…ብግልፂ ኣበሃህላ ሓደ ትውልዲ ባኺኑ፡፡ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ግዘ ድማ ዝበለፀ ዘየተኣማምን፣ ዘሰክፍን እዩ፣ ምኽንያቱሲ መራሒ ዘይፈጠረ ህዝቢ፣ መራሒ ዘይብሉ ህዝቢ ኮምፓስ ከም ዘይብላ መርከብ እዩ- ብዘይ ግልፂ ኣንፈት ናብዚይን ናብቲን ዝወዛወዝ እዩ፡፡

መዛዘሚ፡ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ፣ ኣብዛ ሓደጋ ሓሪን ጥሜትን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣንፀላሊዩላ ዘሎ ሰዓት እዚኣ ኮይንካ ክትርኢ ከለኻ ብፍላይ ካብ ቁፅሪ 1- 3 ዝተዘርዘሩ ዝተወሰዱ ግጉያት ውሳነታት፣ ዝተፈፀሙ ታሪኻዊ ጌጋታት መሊስካ መላሊስካ ትሓስብሞ፣ ውሽጥኻ ይነብዕ፤ እንታይሞ ይገበር፣ መዋፅእቲ ይሃበና እምበር! ዝኾነ ኾይኑ ካብ ኩሉ ግዘ ንላዕሊ ሓድነትና፣ ጥንካረና ዝድለየሉ፣ ዝፍተሸሉ ግዘ ይመፅእ ኣሎ፤ ኣመንና ኣይኣመንና ድማ ካብቶም ዝሓለፍናዮም ፈተናታት እቶም ኣብ ቕድሚትና ዘለዉ ፈተናታት ብዓይነትን ብስፍሓትን ብብዙሕ ይዛይዱ፡፡

እሞ እምበኣር ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎም፣ ናይ ነዊሕ ግዘ ኣሉታዊ ሳዕቤን ዘብፅሑልና፣ ህፁፅ መአረምታ ዘደልዮም ትሽዓንተ ጌጋታት መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት እቶም ልዕል ኢለ ዝዘርዘርክዎም እዮም ነይሮም። ህወሓት ጌግኣ ትእርም ዶ ወይስ ምስ ጌግኣ ትነብር??

[save adna - my perspective ዝፀሓፎ]

 

ኣብ ምስረታ ፋውንዴሽን ኪነ-ጥበብ ፍሮዝ ዘድሃበ ፈላማይ ዘተ ተቓኒዑ

ኣብ ምስረታ ፋውንዴሽን ኪነ-ጥበብ ፍሮዝ ዘድሃበ ፈላማይ ዘተ ተቓኒዑ

ኣብ ምስረታ ፋውንዴሽን ኪነ-ጥበብ ፍሮዝ ዘድሃበ ፈላማይ ዘተ ተቓኒዑ!! ዛጊድ 9 መጻሕፍቲ ብምሕታም፣ 2 ኣልበም ሙዚቃ ብምስንዳእ፣ 8 ጊዜ መጽሄት ሪሓን ብምሕታም፣ www.felhitube.com መርበብ ሓበሬታ ምዝንጋዕ፣ ኪነትን ሕትመትን ብምኽፋትን ግርማይ ፍሮዝ ኣብ ኪነ-ጥበብ ሓኾትኮት ክብል ጸኒሑ እዩ።እንሆ ሎሚ...

ቃለ መሕተት ምስ ኣቦይ ቀሺ ገ/ገርግስ ገ/ማርያም

ቃለ መሕተት ምስ ኣቦይ ቀሺ ገ/ገርግስ ገ/ማርያም

ቃለ መሕተት ምስ ኣቦይ ቀሺ ገ/ገርግስ ገ/ማርያምኣቦይ ቀሺ ገብረገርግስ ገብረማርያም ጭላ:"ሙሉእ ብሙሉእ ጉባኤተኛ ዘይመረፆ ሰብ ኣቦ ወንበር ክምረፅ ንመጀመርታ ጊዜ ርእየ። ""ኣብ ዝቅፅል ጉባኤ የራኽበና፤ ኣነ ንሃሉ ኣይነሃሉ ህዝቢ ትግራይ ሒዙዋ ኣሎ።""ብዙሕ ተሸፋፊኑ ዝነበረ ፊት ንፊት ገጢምና እንተወሓደ ንለባም...

ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን፣ ናብ ኤምባሲታት ቦትስዋና መልእኽቲ ብምስዳድ፣ ነቶም ዑቕባ ሓቲቶም ዘለዉ 10 ኤርትራውያን ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዘለዎም ደገፍ ክገልጹ መጸዋዕታ ቀሪቡ።

ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን፣ ናብ ኤምባሲታት ቦትስዋና መልእኽቲ ብምስዳድ፣ ነቶም ዑቕባ ሓቲቶም ዘለዉ 10 ኤርትራውያን ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዘለዎም ደገፍ ክገልጹ መጸዋዕታ ቀሪቡ።

ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ሰደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ፣ ናብ ኤምባሲታት ቦትስዋና መልእኽቲ ብምስዳድ ፣ ነቶም ዑቕባ ሓቲቶም ዘለዉ 10 ኤርትራውያን ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዘለዎም ደገፍ ክገልፁ መፀዋዕታ ቀሪቡ ። ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን፣ ኣብቲ ዘዝቕመጡሉ ሃገራት ናብ ዘሎ ኤምባሲታት ቦት...

ሓደ ሙሴ ዶ ይስኣን?!!

ሓደ ሙሴ ዶ ይስኣን?!!

ሓደ ሙሴ ዶ ይስኣን?!! ትግራይ ድሕሪ ሞት ሃፀይ የውሃንስ ብውዲት በዓል ሚኒሊክን መሻርኽቱን ንአስታት 76 ዓመታት ዓይማ፡፡ ናይ ትግራይ ካብ ድቃሳ ምብህራር ዘይተርፍ ምዃኑ ዝተርኣየሉ ኩነታት ድማ ብ1958 ዓ.ም ተራእዩ፡፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይካየድ ኣብ ዝነበረ ስፖርታዊ ፀዋታ መላእ ኢትዮጵያ ንትግራይ ጠቅላይ ግዛ...

ፃውዒት ምድሓን ህይወት ሰገን ሙሉብርሃን መብራህቱ

ፃውዒት ምድሓን ህይወት ሰገን ሙሉብርሃን መብራህቱ

ፃውዒት ምድሓን ህይወት ሰገን ሙሉብርሃን መብራህቱ ሰብ ዝነብር ከተንፍስ ከሎ እዩ ። ሓዉና ሙሉብርሃን መብራህቱ ግን እቲ ተፈጥሮኣዊ ከይዲ ህይወት ዘውሕስ ምትንፋስ ከም ንቡር ዝተኸልከለ ሰገን እዩ ። ተምሃራይ ሙሉብርሃን መብራህቱ ወዲ 17 ዓመት እንትኸዉን ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ጎረርኡ ብዝገጠሞ ሕማም ካንሰር ምኽንያ...

ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎም፣ ህፁፅ መአረምታ ዘደልዮም ትሽዓንተ ጌጋታት መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት!

ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎም፣ ህፁፅ መአረምታ ዘደልዮም ትሽዓንተ ጌጋታት መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት!

1. ፕሮጀክት ጎልጎል ራያ- ፕሮጀክት መስኖ ጎልጎል ራያ ብ1993 ዓ.ም ዳርጋ ተወዲኡ፣ ናይ ማይ መትረባት እውን ተተኺሎም፣ እቲ ህዝቢ ድማ ክጥቀመሎምን ናብርኡ ክቕይርን ተሃንጢዩ ነይሩ፡፡ እንታይ ዋጋ ኣለዎ እቶም ዝተቐበሩ መትረባት እንተይተረፉ ተነቓቒሎም ክውሰዱ፣ እቲ ፕሮጀክት እውን ክፈሽል ተገይሩ፣ ክሳብ ሎሚ...

ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዋና ናይ ካቢኔ አባላት

ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዋና ናይ ካቢኔ አባላት

ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዋና ናይ ካቢኔ አባላት ኽቡር ኣይተ ደመቀ መኮንን - ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ክላስተር መተሓባበሪ ኽቡር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል - ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር መዓርግ ናይ ኢኮኖሚ ክላስተር መተሓባበርን ናይ መራኸብን ኢንፎርሜሽን ሚኒስተር ዝተ...

ቃለ-መሕተት ምስ ኣርቲስት ሰለሞን ይኩኖኣምላክ

ቃለ-መሕተት ምስ ኣርቲስት ሰለሞን ይኩኖኣምላክ

ቃለ-መሕተት ምስ ኣርቲስት ሰለሞን ይኩኖኣምላክ

ቃለ-መሕተት ምስ ልኡል ራእሲ መንገሻ ስዩም

ቃለ-መሕተት ምስ  ልኡል ራእሲ መንገሻ ስዩም

ቃለ-መሕተት ምስ ልኡል ራእሲ መንገሻ ስዩም ራእሲ መንገሻ ስዩም ብ ዘበን ሃፀይ ሃ/ስላሴ ናይ ትግራይ ግዝኣት ኣመሓዳሪ ዝነበሩ እዮም !

ሓቅን ሓሶትን ኣብ ዙርያ ታሪኽ ሂወት ሃፀይ ዮሃንስ 4ይ ብ ኣይተ ሙሉወርቅ ኪዳነማርያም

ሓቅን ሓሶትን ኣብ ዙርያ ታሪኽ ሂወት ሃፀይ ዮሃንስ 4ይ ብ ኣይተ ሙሉወርቅ ኪዳነማርያም

ሓቅን ሓሶትን ኣብ ዙርያ ታሪኽ ሂወት ሃፀይ ዮሃንስ 4ይ ብ ኣይተ ሙሉወርቅ ኪዳነማርያም

ጥዑም ዕላል ኣርቲስት መንገሻ ረዳኢ

ጥዑም ዕላል ኣርቲስት መንገሻ ረዳኢ

ጥዑም ዕላል ኣርቲስት መንገሻ ረዳኢ

ኣይተ ኣባይ ፀሃየ ኣብ መዓልቲ ከየንቲ ንስድራ ከየንትን ህዝቢ ትግራይን መልእኽቲ ኣሕሊፎም

ኣይተ ኣባይ ፀሃየ ኣብ መዓልቲ ከየንቲ ንስድራ ከየንትን ህዝቢ ትግራይን መልእኽቲ ኣሕሊፎም

ኣይተ ኣባይ ፀሃየ ኣብ መዓልቲ ከየንቲ ንስድራ ከየንትን ህዝቢ ትግራይን መልእኽቲ ኣሕሊፎም " ከምኦም ኣብ ዕላማና ኣብ ተልእኾና ኣብ ቃልስና ፀኒዕና ሂወትና ክሳዕ ትሓልፍ ንኽብሪ ክንሓልፍ ኣለና። ንሶም ብኽብሪ እዮም ሞይቶም " !

ምምሕዳር ከተማ መቐለ ንማሕበር ጮምዓ 48 ሄክታር መሬት ክህብ እዩ!!

ምምሕዳር ከተማ መቐለ ንማሕበር ጮምዓ 48 ሄክታር መሬት ክህብ እዩ!!

### ምምሕዳር ከተማ መቐለ ንማሕበር ጮምዓ 48 ሄክታር መሬት ክህብ እዩ!! ### ጎቦ ጮምዓ ብባህላዊን ዘመናዊን መገዲ ኪመላኻዕ ብምግባር ምንጪ ኣታዊ ከተማ መቐለ ኣብ ምብራኽ ግደ ክህልዎ ዝጉስጉስ ዓውደ ዘተ ኣብ ሆቴል ሚላኖ 28 ሓምለ 2007 ዓ/ም ተቓኒዑ። ኣብቲ መዓልቲ ዓውደ ዘተ ማሕበር ጮምዓ፣ ግዱሳት ወ...

ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ማሕበር ከየንቲ ትግራይን ዳያኑ መሽኪት ዩኒቨርስቲ መቐለን ዝተኻየደ ኣኼባ ብዘይ ፍረ ፋሕ ኢሉ 2 ሓምለ 2007 ዓ/ም።

ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ማሕበር ከየንቲ ትግራይን ዳያኑ መሽኪት ዩኒቨርስቲ መቐለን ዝተኻየደ ኣኼባ ብዘይ ፍረ  ፋሕ ኢሉ 2 ሓምለ 2007 ዓ/ም።

ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ማሕበር ከየንቲ ትግራይን ዳያኑ መሽኪት ዩኒቨርስቲ መቐለን ዝተኻየደ ኣኼባ ብዘይ ፍረ ፋሕ ኢሉ 2 ሓምለ 2007 ዓ/ም። እቲ ኣኼባ ብዘይ መኸምብቲ ቅዉም ነገር ድዋዕ ክብል ዝኸኣለ፤ ኣብ ሞንጎ ኣመራርሓ ማሕበር ከየንቲ ትግራይን ዳያኑ መሽኪትን ዝተነፀረን ሓደ ዓይነት መርገፂን ክፍጠር ብዘይምኽኣ...

ተዓወትቲ መድረኽ ሽልማት ኪነ-ጥበብ ትግራይ (መሽኪት)

ተዓወትቲ መድረኽ ሽልማት ኪነ-ጥበብ ትግራይ (መሽኪት)

ተዓወትቲ መድረኽ ሽልማት ኪነ-ጥበብ ትግራይ ብ መዳይ ሙዚቃ ብባህላዊ ነፀላ ዜማ 1ይ ሚዛን ተስፋይ (ቃንጫ ምሸላ) 2ይ ራሄል ሃይለ(ሆበላኒ) 3ይ ተወልደ ኣብርሃ ብዘመናዊ ነፀላ ዜማ 1ይ እዮሩሳሌም ዓምዱ(ፃውዒት ፍቅሪ) 2ይ ራሄል ሃይለ (እመነኒ) 3ይ ዘመን ኣለምሰገድ ብናይ ሙዚቃ ግጥሚ 1ይ ሰለሞን ባይረ (ብስ...